Pedagog

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Pedagog szkolny

mgr Renata Gross

 

GODZINY OTWARCIA

GABINETU PEDAGOGA

(od 04.11.2019r.)

PONIEDZIAŁEK  830 - 1300
WTOREK 830 - 1400
ŚRODA  830 - 1230
CZWARTEK 830 - 1300
PIĄTEK 830 - 1200 

 

 

KONTAKT:

Telefon: 67 258 30 59 w. 20

Zapraszam rodziców do gabinetu pedagoga.

Terminy spotkań:

05.11.2019 r. 16.00-17.00

10.12.2019 r. 17.00-18.00

03.03.2020 r. 16.00-17.00

05.05.2020 r. 16.00-17.00

09.06.2020 r. 16.00-17.00

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 nr 8 poz. 1591)

 

Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy:

 

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 1. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 1. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 1. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 1. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 1. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 1. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1591
 1. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów:
 • w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 • w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

WAŻNE TELEFONY:

 • Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna: (67) 387 20 14
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: (67) 345 05 36
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Wałczu:

                                      (67)350 99 59 lub 508 213 084

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy. Niebieska Linia: 800 120 002
 • Całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli 800 080 222

  

 

 

                                                                                  

 

©2020 Zespół Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search