Pedagog

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

          Pedagog szkolny

     mgr Renata Gross

 

Pedagog

KONTAKT:

Telefon: 67 258 30 59 w. 20

Zapraszam rodziców do gabinetu pedagoga.

Terminy spotkań:

06.11.2018 r. - 16.00-17.00

11.12.2018 r. - 17.00-18.00

05.03.2019 r. - 16.00-17.00

07.05.2019 r. - 16.00-17.00

04.06.2019 r. - 16.00-17.00

 

ZADANIA PEDAGOGA:

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 532 )

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

WAŻNE TELEFONY

Poradnia Psychologiczno - Pedagogicza w Wałczu: 67 387 20 14

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu: 67 345 05 36

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna w Wałczu: 67 350 99 59

  

 

 

                                                                                  

 

©2018 Zespół Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search