• 733 130 565
 • sekretariat@rcku.pl
 • Sekretariat czynny w wakacje od pon. do pt. 8:00 - 14:30

Obserwuj nas:

Pedagog szkolny

Pedagog Szkolny mgr Renata Gross

Godziny otwarcia gabinetu pedagoga

 • Poniedziałek  8:30 – 13:00
 • Wtorek 8:30 – 14:00
 • Środa 8:30 – 12:30
 • Czwartek 8:30 – 13:00
 • Piątek 8:30 – 12:00

 

Kontakt:

Telefon: 67 258 30 59 w. 20

Zapraszam rodziców do gabinetu pedagoga. Terminy spotkań:

 • 05.11.2019 r. 16.00-17.00
 • 10.12.2019 r. 17.00-18.00
 • 03.03.2020 r. 16.00-17.00
 • 05.05.2020 r. 16.00-17.00
 • 09.06.2020 r. 16.00-17.00

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 nr 8 poz. 1591)

Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy:

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1591
Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów:
w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.