Obserwuj nas:

Procedury dotyczące kształcenia zdalnego

Szanowni rodzice, uczniowie i nauczyciele.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania ZS nr 4 RCKU w Wałczu przedstawiamy Państwu procedury dotyczące szczególnych rozwiązań, w tym kształcenia zdalnego, które będą obowiązywać od 25 marca 2020 roku.

1)W okresie kształcenia na odległość uczniów obowiązuje plan lekcji swojego oddziału bez wyznaczonych czasowo godzin lekcyjnych. Uczniowie mają czas na zapoznanie się z treścią zajęć od godziny 8.00 do 20.00.

2)Nauczyciele wpisują realizowane tematy – jest to potwierdzenie zrealizowanych treści.

3)Podstawową formą kontaktu jest dziennik elektroniczny- Librus. Użytkownicy (nauczyciele, uczniowie) mają obowiązek codziennego logowania się do systemu. Nauczyciele mogą korzystać z dotychczas używanych przez siebie narzędzi komunikacyjnych, z wpisaniem tej informacji w notatce lekcji.

4)Nauczyciele przekazują materiały za pośrednictwem dziennika Librus lub innych form komunikacji, ustalonych wspólnie z daną grupą uczniów, nie później niż do godziny w której odbywa się lekcja zgodnie z planem.

5)Uczeń zobowiązany jest do aktywnego udziału w zajęciach oraz podejmowania określonych przez nauczyciela aktywności, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do wystawienia oceny.

6)Nauczyciel dostosowuje treści kształcenia do możliwości uczniów, biorąc także pod uwagę uczniów posiadających opinie PPP i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

7)Zobowiązuje się nauczycieli do przygotowywania materiału w taki sposób, by nie wymagał zbyt długiego czasu przebywania przy komputerze. Należy wykorzystywać podręczniki posiadane przez uczniów. Nauczyciele nie mogą wymagać drukowania przez uczniów w domach kart pracy lub innych dodatkowych materiałów.

8)Za bezpieczeństwo i higienę pracy w czasie zdalnego nauczania odpowiadają prawni opiekunowie.

9)Pedagog pozostaje do dyspozycji w formie konsultacji za pośrednictwem wiadomości przesyłanych w Librusie.

10)Nauczyciele pozostają w stałym kontakcie z uczniami oraz rodzicami za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub komunikatorów w godzinach od 8:00 do 15:00. Na zapytania przesłane do godz. 15:00 odpowiedzi będą udzielane w tym samym dniu, jeżeli zostaną przesłane później, udzielenie odpowiedzi nastąpi w następnym dniu do godz. 12:00.

11)Możliwe są konsultacje indywidualne on-line, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

12)Nauczyciele bibliotekarze przygotowują dla uczniów ofertę czytelniczą, pakiet materiałów rozwijających zainteresowania uczniów.

13)Materiały do zajęć rewalidacyjnych oraz innych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciele prowadzący przesyłają konkretnym uczniom, dostosowując je do możliwości ucznia.

14)Za obecność ucznia na zajęciach w danym dniu uznaje się logowanie ucznia w dzienniku elektronicznym. W przypadku braku możliwości zalogowania się ucznia w e-dzienniku w danym dniu, o zaliczeniu obecności na zajęciach decyduje wychowawca klasy, uwzględniając inne formy komunikacji, którymi może posłużyć się uczeń przesyłając wykonane prace nauczycielom.

15)Za ewidencjonowanie obecności odpowiada wychowawca klasy. Następuje to na koniec dnia, po godzinie 20.00.

16)Rodzic ma możliwość usprawiedliwić ucznia, jeżeli będzie on nieobecny (niezalogowany) w danym dniu podczas kształcenia na odległość.

17)W okresie kształcenia na odległość obowiązuje ocenianie zgodnie z WSO.

18)W przypadku braku możliwości korzystania z ustalonych form nauczania na odległość uczeń/opiekun prawny, zgłasza ten fakt wychowawcy klasy.

19)W ramach realizacji podstawy programowej należy przede wszystkim skupić się na zagadnieniach, które możliwe są do przekazania poprzez media elektroniczne. Plany pracy należy zmodyfikować w taki sposób, by najpierw proponować uczniom zagadnienia o niższym stopniu trudności. Na bieżąco należy monitorować postępy uczniów i w miarę ich możliwości stopniowo wprowadzać trudniejsze treści kształcenia.

20)Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

21)Zajęcia praktyczne i przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym – realizowane będą tylko w takim zakresie, w jakim program nauczania danego zawodu pozwala realizować wybrane efekty kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

22)W przypadku praktyk zawodowych uczniów technikum, zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, praktyki realizuje się do końca roku szkolnego 2019/2020. W przypadku realizacji praktyk w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki nie ulega skróceniu w rozumieniu przepisów w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Udostępnij ten wpis:

Jesteśmy w serwisach:

Zespół Szkół Nr 4 W Wałczu to Technikum Zawodowe Nr 3, oraz II Liceum Ogólnokształcące Im. Ks. Prof. Józefa Tischnera

Zapisz się do newslettera!

Obiecujemy, że nie będziemy spamować. Otrzymasz tylko najważniejsze informacje. Informacje dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

Najnowsze galerie

Skip to content