Obserwuj nas:

PROCEDURY SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNE PODCZAS EGZAMINÓW ZAWODOWYCH ZIMA 2021

UWAGA !

 1. Egzamin praktyczny dla kwalifikacji TG.14 technik obsługi turystycznej oraz TG.12 technik hotelarstwa w dniu 11.01.2021 godz. 9:00 ze względów sanitarno- epidemiologicznych zostaje przeniesiony z turystyki  do sali BIOLOGII
 2. Uczniowie piszący egzamin pisemny w dniu 01.2021 o godz.12:00 na sali kolumnowej i sali gimnastycznej będą wpuszczani do sal egzaminacyjnych wg harmonogramu:

11:10 SALA KOLUMNOWA kwalifikacje:
TG.13 (technik hotelarstwa)
TG.15 ( technik obsługi turystycznej)
TG.16 ( technik żywienia i usług gastronomicznych)

11:30 SALA GIMNASTYCZNA kwalifikacje:
BD.18 (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)
AU.36 ( technik ekonomista)

BARDZO PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYBYCIE

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się
 4. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się)
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły, albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia z zachowaniem dystansu społecznego.
 9. Wszystkie osoby przybywające na terenie szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk
 10. Dezynfekcja rąk obowiązuje również podczas egzaminu przed korzystaniem z narzędzi lub urządzeń przewidzianych dla danej grupy zdających.
 11. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni dystans (co najmniej 1,5 m)
 12. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 13. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 14. Zdający może zdjąć maseczkę po zajęciu miejsca na sali egzaminacyjnej.
 15. Podczas opuszczania sali egzaminacyjnej zdający ma obowiązek zakrycia ust i nosa poprzez założenie maseczki ochronnej.

Opracowała

Małgorzata Zielonka- Rucińska

Skip to content