Obserwuj nas:

Tutoring

Czym jest tutoring szkolny jpg

Drodzy Uczniowie i Rodzice
W roku szkolnym 2022/2023 wprowadzamy w naszej szkole pilotażowy program tutoringu szkolnego. Do udziału w tym programie wytypowaliśmy na razie jedną klasę pierwszą.

Pan dyrektor Leszek Molka oraz troje nauczycieli: pani Magdalena Huber, pani Beata Matysko i pan Sławomir Niewczas ukończyli kurs tutoringu szkolnego pierwszego stopnia, prowadzony przez wieloletnich praktyków z Instytutu Tutoringu Szkolnego. Jest to nieco inna forma pracy wychowawczej, wspierającej każdego ucznia indywidualnie, co pozwala na wsparcie i odkrywanie mocnych stron uczniów.

Kim jest tutor?

W skrócie – indywidualny opiekun ucznia, poprzez budowanie relacji, współpracę i wsparcie podopiecznego, ma okazję poznawać jego potencjał i skutecznie pracować nad rozwojem jego mocnych stron.

Szersza definicja tutora, którą można znaleźć w książce „Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej” mówi o tym, że tutor jest dobrym nauczycielem, mądrym doradcą i człowiekiem godnym zaufania. Stara się być on dla ucznia wzorem osobowym. Wierzy w jego możliwości, wspiera go i doradza, inspiruje i skłania do myślenia, dzieli się własnym doświadczeniem i wiedzą. Przede wszystkim zaś buduje dobre, oparte na zaufaniu i szacunku relacje, które mogą stać się dla podopiecznego modelem postępowania z innymi ludźmi. Czasem jest adwokatem podopiecznego, może być też dla niego pośrednikiem pomiędzy szkołą a innymi instytucjami i osobami. Pomaga mu w zorganizowaniu warsztatu pracy i pobudza refleksję nad własnym rozwojem, sensem wykonywanej pracy, wyborami naukowymi i zawodowymi. Stymuluje samodzielną eksplorację oraz stawia i egzekwuje wymagania. Stara się przygotować podopiecznego do samodzielności poprzez wzmacnianie jego odpowiedzialności i wolności. Tutor dba o to, aby jego działania były jednoznaczne i czytelne dla podopiecznego, a intencje czyste.

Na czym będzie polegał tutoring w RCKU?

Każdy uczeń zostanie przypisany do jednego tutora, który będzie jego przewodnikiem i wparciem w procesie nauki i wychowania. Uczeń będzie spotykał się ze swoim tutorem raz w miesiącu, na spotkaniach tutorskich. Termin będzie ustalony indywidualnie dla każdego ucznia.
Indywidualna praca ucznia z tutorem jest:

  • długotrwała – uczeń i tutor spotykają się przez cały rok szkolny
  • systematyczna – spotykamy się raz w miesiącu, a jeśli zajdzie taka potrzeba – częściej (czasami jest to krótka rozmowa na długiej przerwie, spotkanie na „okienku)
  • celowa – tutoring jest po coś, uczeń uczy się planować, wyznaczać cele, analizować i rozwiązywać problemy, skupia się na mocnych stronach
  • wykorzystująca mocne strony – każdy z nas ma jakieś talenty, na tutoringu skupiamy się na tym, co pozytywne, na zasobach a nie niedoborach ucznia.
Skip to content