Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

OFERTA EDUKACYJNA


na rok szkolny 2018/2019Drogi Gimnazjalisto!


W roku szkolnym 2018/2019 oferujemy Ci ciekawe kierunki kształcenia.

Po czterech latach nauki masz szansę zdobyć atrakcyjną pracę!

Przejrzyj ofertę i decyduj się!
II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera

 

 

KLASA HUMANISTYCZNA

  

studenci

 

 


 

 

Technikum Zawodowe nr 3

 

 

TECHNIK WETERYNARII

 

technikweterynarii

Oglądaj nasze zajęcia: https://www.youtube.com/watch?v=XctJ0OIe0Z4&sns=fb

 

TECHNIK HOTELARSTWA


Po ukończeniu naszej szkoły możesz pracować w:
-hotelach, domach wczasowych, uzdrowiskach, pensjonatach, zajazdach, gościńcach w Polsce i za granicą,
-na promach, na statkach, w biurach turystycznych.

Możesz też:
-prowadzić własną działalność gospodarczą w dziedzinie planowania i koordynacji usług noclegowych,
-analizować oferty konkurencji,
-opracowywać zestawy usług hotelowych,
-organizować bankiety biznesowe.

 

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

 

 

Po ukończeniu naszej szkoły możesz pracować w:
-zakładach przetwórstwa spożywczego,
-laboratoriach, instytucjach badających i oceniających żywność, np. w Sanepidzie.

Możesz też:
-zajmować się produkcją żywności,
-być przedstawicielem handlowym firm zajmujących się handlem żywnością i artykułami spożywczymi,
-prowadzić własną działalność gospodarczą w branży spożywczej.

TECHNIK EKONOMISTA


Po ukończeniu naszej szkoły możesz pracować w:
-bankach i biurach rachunkowych,
-urzędach skarbowych,

Możesz też:
-prowadzić własną działalność gospodarczą w dziedzinie rachunkowości i marketingu,
-obliczać wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności,
-analizować czynniki kształtujące podaż, popyt i poziom cen.

TECHNIK INFORMATYK


 

Po ukończeniu naszej szkoły możesz pracować w:
-bankach, urzędach, instytucjach i biurach,
-firmach komputerowych.

Możesz też:
-obsługiwać wybrane rodzaje sieci,
-konfigurować sprzęt i oprogramowanie,
-zarządzać sieciami komputerowymi i serwerami,
-administrować bazami danych,

- tworzyć strony internetowe i aplikacje,
-uruchamiać i obsługiwać urządzenia peryferyjne,
-prowadzić własną działalność gospodarczą w branży komputerowej.

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH


img 4329m

 

Po ukończeniu naszej szkoły możesz pracować w:
-restauracjach, barach, kafeteriach,
-instytucjach upowszechniających wiedzę o żywieniu,
-zakładach zajmujących się technologią produkcji gastronomicznej,
-instytucjach, w których prowadzi się działalność gastronomiczną (hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, internatach, na statkach i promach).

Możesz też:
-prowadzić firmę cateringową,
-aranżować wnętrza i sale konsumenckie
-układać jadłospisy zgodnie z zasadami zdrowego żywienia.

 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

 


Po ukończeniu szkoły możesz pracować w:
-biurach podróży,
-agencjach turystycznych,
-hotelach, pensjonatach,

Możesz też:
-obsługiwać grupy turystyczne,
-organizować wyjazdy biznesowe,
-prowadzić własne biuro podróży

 

TECHNIK URZĄDZEŃ I

SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

Po ukończeniu szkoły możesz pracować w:
-elektrowniach,
-zakładach energetycznych,

Możesz też:
-zajmować się pozyskiwaniem i wykorzystywaniem energii słonecznej,

geotermalnej, wiatru oraz biomasy.Szkoła Policealna

Oferujemy także naukę w dziennej szkole policealnej na kierunku

 

TECHNIK ADMINISTRACJI

 


 


ZAPRASZAMY!


Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

          Pedagog szkolny

     mgr Renata Gross

 

Pedagog

KONTAKT:

Telefon: 67 258 30 59 w. 20

Zapraszam rodziców do gabinetu pedagoga.

Terminy spotkań:

06.11.2018 r. - 16.00-17.00

11.12.2018 r. - 17.00-18.00

05.03.2019 r. - 16.00-17.00

07.05.2019 r. - 16.00-17.00

04.06.2019 r. - 16.00-17.00

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 nr 8 poz. 1591)

 

Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy:

 

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 1. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 1. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 1. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 1. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 1. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 1. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1591
 1. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów:
 • w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 • w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

WAŻNE TELEFONY:

 • Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna: (67) 387 20 14
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: (67) 345 05 36
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Wałczu:

                                      (67)350 99 59 lub 508 213 084

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy. Niebieska Linia: 800 120 002

  

 

 

                                                                                  

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jednym z ważnych zadań przypisanych Radzie Rodziców jest gromadzenie funduszy, niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, służących całej jej społeczności. Dlatego apelujemy o dokonywanie wpłat składek ustalonych przez Radę Rodziców na rok szkolny 2017/2018 w wysokości rocznej 20 złotych.

Te pieniądze zostaną zagospodarowane na potrzeby naszych dzieci i będą wspierać ich funkcjonowanie w Szkole na różnych płaszczyznach.

Rada Rodziców w tym roku daje możliwość wpłacania składek na konto bankowe.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 4 w Wałczu

ul. Południowa 10a

78-600 Wałcz

Bank Ludowy w Zakrzewie

34 8944 0003 4201 4557 2000 0010

w tytule przelewu prosimy podać nazwisko i imię ucznia oraz klasę

 

Z góry za wpłaty:

 

nowy-obraz

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

  Szkoła rolnicza została powołana do życia w roku 1921, a w roku 1925/26 zajęła wybudowany w 1922 budynek przy Placu S.A. (dzisiaj mieści się w nim Zespół Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego). W szkole pobiera-ło nauki 60 uczniów. Istniał również oddział dla dziewcząt. Nauka chłopców obejmowała dwa semestry zimowe (od po-czątku listopa
da do końca marca). Warunkiem wstępu do szkoły było ukończenie szkoły powszechnej. Praktyki chłopcy odbywali w gospodarstwach swoich rodziców. Nauka około 20 dziewcząt trwała zaledwie jeden semestr zimowy. Miały to być solidne gospodynie, które jednocześnie potrafią zajmować się hodowlą drobnego inwentarza, wychowaniem dzie-ci, higieną i urządzeniem domu. Przy szkole funkcjonował internat. 22 uczniów mieszkało w czteroosobowych pokojach. Dom dla uczennic zajmowało 12 dziewcząt. Poszczególnym pokojom internatu nadano nazwy związane z ziemiami, któ-re znalazły się w granicach Rzeczpospolitej: Posen, Thorn. Memel, Graudenz (Poznań. Toruń, Kłajpeda. Grudziądz) itd.

   W wyniku działań wojennych w 1945 roku Walcz przechodzi w ręce polskie po 173 latach niemieckiego panowania. Po uruchomieniu podstawowych działów produkcji materialnej zabezpieczających potrzeby społeczeństwa, równolegle uruchamiano placówki oświatowe. Już 28 kwietnia 1945 roku uruchomiono w Wałczu pierwszą szkołę podstawową przy ul. Marii Konopnickiej. Ze szkół średnich najwcześniej rozpoczęło działalność Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych i Państwowa Szkoła Rolniczo-Ogrodnicza, a także Liceum Wychowawczyń Przedszkolnych. Placówki te działają do dnia dzisiejszego, pod zmienionymi nieco nazwami.

  W roku szkolnym 1951/52 szkoła przestaje być Liceum Rolniczym I-go stopnia dla dorosłych i przybiera nazwę Technikum Rolnicze. Okres nauki wynosi 4 lata. Absolwenci otrzymują tytuł technika rolnika i prawo wstępu na wyższe uczelnie. Staje się szkolą młodzieżową. Zeszłoroczni absolwenci Liceum Rolniczego I-go stopnia dla dorosłych stają się uczniami klasy III Technikum Rolniczego. Stąd w 1952 roku nie ma absolwentów. W tym roku szkolnym szkoła przenosi się z gma­chu przy ul. Kaszubskiej 46 do budynku przy ul. Południowej 10, gdzie dotychczas się znajduje. Przeniesienie nastąpiło wskutek zarządzenia, że gmachy po byłych niemieckich szkołach rolniczych mają być zajęte przez polskie szkoły rolnicze. Przy ul. Południowej 10 do wybuchu wojny mieściła się niemiecka dwuzimowa szkoła rolnicza, natomiast po wojnie Państwowy Urząd Repatriacyjny.

 

 

Od Technikum Rolniczego do Zespołu Szkół Rolniczych

 

   Wskutek choroby Władysława Nawrota, dotychczasowego dyrektora szkoły, w roku szkolnym 1965/66 funkcję dyrektora objął inż. Edward Krzyżaniak, wychowanek szczecińskiej WSR. W okresie jego kadencji funkcje kierownicze zostały podzielone w ten sposób, że dyrektor Krzyżaniak zajmował się głównie sprawami administracyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem spraw gospodarstwa szkolnego, zaś funkcje pedagogiczne zostały zlecone Władysławowi Nawrotowi.
   Staraniem dyrektora Krzyżaniaka zaadaptowano strych na użytek internatu, co znacznie rozszerzyło możliwości zakwaterowania dojeżdżającej młodzieży. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 300 tys. zł. Również dzięki dyrektorowi Krzyżaniakowi zostały ułożone betonowe chodniki od gmachu szkoły do ulic Południowej i Parkowej, co stworzyło dogodne warunki dojścia do szkoły.

   W szkole nie nauczano przedmiotów artystycznych. Lukę tę starano się zapełnić zajęciami pozalekcyjnymi. Jerzy Kamieńszczyk, nauczyciel śpiewu w Studium Nauczycielskim w Wałczu, znajdującym się w sąsiedztwie Technikum Rolniczego, prowadził chór złożony z uczniów i słuchaczy obu tych placówek. W późniejszym nieco czasie prowadził w szkole drugi chór, ale już jako instruktor domu kultury. W chórze tym śpiewali również uczniowie Technikum Rolniczego.

   W roku 1967 szkolę opuściło aż 57 absolwentów: 25 5-letniego Technikum Rolniczego, 12 4-letniego TR (pierwszy rzut absolwentów przyjętych na podstawie ukończenia SPR, ZSR, ZSO lub ZSMR) i 20 3-letniego TR (na podstawie ukończenia SPR, ZSR, ZSO lub ZSMR).

 

 

Władysław Broniewski - patron naszej szkoły

 

  Rok szkolny 1975/76 rozpoczyna się nadaniem imienia szkole - poety Władysława Broniewskiego. W dniu 11 kwietnia 1975 r. dyrekcja szkoły, Komitet Rodzicielski i Ognisko ZNP wystąpili z wnioskiem do  Ministerstwa Rolnictwa o nadanie imienia Technikum Rolniczemu. Imię zostało wybrane w wyniku plebiscytu wśród grona pedagogicznego i młodzieży, a także kompromisu z wła­dzami politycznymi. Uroczystości nadano właściwą rangę l września 1975 roku. W obecności całej młodzieży, przedstawicieli władz i rodziców odczytano akt nadania imienia szkole.

  Kontrkandydatem Broniewskiego na patrona naszej szkoły był Staszic, Kasprowicz, Czarnecki. Władze polityczne narzucały Buczka. Broniewski stał się więc kompromisem. Sztandar wyhaftowała spółdzielnia artystyczna w Poznaniu. Projekt opracowała jedna z uczennic klasy maturalnej. Fundatorem był Komitet Rodzicielski, a także zakłady współpracujące ze szkołą.

  Od czasu nadania szkole imienia Władysława Broniewskiego, co roku w rocznicę urodzin poety 17 grudnia organizowany jest Dzień Patrona. Rano odbywa się uroczysty apel i wystawienie warty honorowej przed popiersiem patrona.

 

 

Rolnik kiedyś... 

 

RCKU-Zesp-Szk-nr-4-Wacz

 

 

...i dziś :)

 

©2019 Zespół Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search